CV_đạo diễn_tiếng Việt (1)
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
ĐÓNG GÓP

Cùng chúng tôi chung tay xây dựng một bộ phim mang tầm ảnh hưởng quốc tế.

"Hãy để lại tên và hình ảnh của bạn trong bộ phim của chúng ta."

TÌNH NGUYỆN

Bạn có thể là bất kì ai, dù người trẻ hay đứng tuổi thì hãy cùng chúng tôi đánh thức thế giới qua một bộ phim.

"Chung tay cùng chúng tôi, tạo nên bộ phim của chúng ta."

Slider